Procedurę składu celnego regulują przepisy unijne i prawo krajowe. Skład celny to magazyn, w którym składuje się towary przywiezione spoza wspólnotowego obszaru celnego. Instytucja składu celnego pozwala zawiesić należności podatkowo-celne za towary przywiezione z państwa trzeciego, na okres ich składowania. Towary umieszczone w składzie celnym nie podlegają również środkom polityki handlowej. Towary te mogą być dzielone i wyprowadzane ze składu celnego partiami, a także wywiezione z powrotem, bez obciążenia należnościami celnymi i podatkowymi.

 

Jakie są rodzaje składów celnych?

Prowadzenie składu celnego odbywa się na podstawie pozwolenia, które udzielane jest przez organ celny, po spełnieniu wymaganych prawem przesłanek. Wyodrębniamy 2 rodzaje składów celnych:

  • publiczne składy celne, mające charakter usługowy, z których mogą korzystać zainteresowane podmioty gospodarcze na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej,
  • prywatne składy celne, w których składowane są towary tylko przez jeden podmiot gospodarczy, prowadzący skład celny.

Procedura składu celnego odbywa się pod dozorem celnym, co nakłada na prowadzącego skład celny obowiązek prowadzenia ewidencji towarów, które zostały umieszczone w składzie. Pomagamy w prawidłowej organizacji przywozu i wywozu towarów, zajmujemy się wszystkimi formalnościami w razie zatrzymania towarów przez organ celny, oferujemy usługi doradcze i reprezentację w zakresie składowania towarów i wprowadzania ich do obrotu na terenie kraju.