Skład celny w Krakowie – zakres naszych usług

Prowadzimy skład celny przy ulicy Nad Drwiną 10 w Krakowie. Wśród naszych usług znajduje się przede wszystkim składowanie towarów spoza obszaru celnego Unii Europejskiej. Możesz przechowywać towar bez uiszczania cła i innych podatków. Dobra pochodzące spoza krajów wspólnoty nie podlegają należnościom przywozowym ani środkom polityki handlowej.

Skorzystanie z usług składu celnego jest więc bardzo korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców oczekujących na odprawę celną sprowadzonych towarów. Jeśli prowadzisz import, masz dzięki temu możliwość optymalizacji wydatków i poprawienia efektywności ekonomicznej Twojej firmy.

Nasze usługi nie ograniczają się jednak do prowadzenia składu celnego. Zapewniamy także doradztwo celno-prawne oraz reprezentujemy klientów przed organami celnymi.

Możesz skorzystać z szerokiego zakresu wsparcia we wszystkich kwestiach związanych z odprawą celną towarów, tranzytem i wieloma innymi zagadnieniami.

Procedurę składu celnego regulują przepisy unijne i prawo krajowe. Skład celny to magazyn, w którym składuje się towary przywiezione spoza wspólnotowego obszaru celnego. Instytucja składu celnego pozwala zawiesić należności podatkowo-celne za towary przywiezione z państwa trzeciego, na okres ich składowania. Towary umieszczone w składzie celnym nie podlegają również środkom polityki handlowej. Towary te mogą być dzielone i wyprowadzane ze składu celnego partiami, a także wywiezione z powrotem, bez obciążenia należnościami celnymi i podatkowymi.

 

Jakie są rodzaje składów celnych?

Prowadzenie składu celnego odbywa się na podstawie pozwolenia, które udzielane jest przez organ celny, po spełnieniu wymaganych prawem przesłanek. Wyodrębniamy 2 rodzaje składów celnych:

  • publiczne składy celne, mające charakter usługowy, z których mogą korzystać zainteresowane podmioty gospodarcze na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej,
  • prywatne składy celne, w których składowane są towary tylko przez jeden podmiot gospodarczy, prowadzący skład celny.

Procedura składu celnego odbywa się pod dozorem celnym, co nakłada na prowadzącego skład celny obowiązek prowadzenia ewidencji towarów, które zostały umieszczone w składzie. Pomagamy w prawidłowej organizacji przywozu i wywozu towarów, zajmujemy się wszystkimi formalnościami w razie zatrzymania towarów przez organ celny, oferujemy usługi doradcze i reprezentację w zakresie składowania towarów i wprowadzania ich do obrotu na terenie kraju.