Deklaracja INTRASTAT – co warto o niej wiedzieć?

Podmioty gospodarcze, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz dokonują wymiany towarów wewnątrzwspólnotowych, zobowiązane są wykazywać informacje o transakcjach wewnątrzwspólnotowych na deklaracjach: INTRASTAT – WYWÓZ oraz INTRASTAT – PRZYWÓZ. Dotyczy to jednostek, które przekroczyły wyznaczone przez Prezesa GUS progi statystyczne. Obowiązek informacyjny w systemie INTRASTAT powstaje zarówno w momencie, w którym w danym roku sprawozdawczym przedsiębiorca przekroczy podstawowy próg statystyczny z tytułu wywozu lub przywozu wewnątrzwspólnotowego towarów, ale także wtedy, gdy dojdzie do przekroczenia progu podstawowego ustalonego na rok aktualny z tytułu wywozu lub przywozu towarów, który miał miejsce w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy. 

 

monety

 

Deklaracja INTRASTAT – czym jest?

INTRASTAT jest systemem informatycznym, który pozwala na zbieranie danych i ustalanie stanu transakcji wewnątrzwspólnotowych. Został stworzony, ponieważ kraje należące do Unii Europejskiej co do zasady nie stosują pomiędzy sobą obciążeń celnych i dodatkowych obowiązków podatkowych.

Niezbędne jednak jest prowadzenie kontroli nad prowadzonym importem i eksportem. Służy ona przede wszystkim celom statystycznym. Dlatego, jeśli jesteś przedsiębiorcą, który przekroczył próg ustalony przez GUS, obowiązuje Cię przygotowanie deklaracji INTRASTAT. Jak to zrobić?

 

Jak wypełnić deklarację INTRASTAT?

Informacje, które powinieneś podać w takim dokumencie, zależą od tego, czy obowiązuje Cię próg podstawowy czy szczegółowy. W pierwszym przypadku musisz podać główne dane dotyczące transakcji, takie jak:

  • kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT,
  • łączna wartość fakturowa w polskich złotych,
  • opis towaru,
  • odbiorca przy przywozie, nadawca przy wywozie,
  • przedstawiciel, jeśli zgłoszenie jest dokonywane przez niego,
  • kod kraju wysyłki dla przywozu lub kod kraju przeznaczenia dla wywozu.

Szczegółowe deklaracje INTRASTAT wymagają podania znacznie dokładniejszych informacji. Dotyczą one między innymi łącznej wartości statystycznej w polskich złotych czy kodu warunków dostawy.

Nie wiesz, jak złożyć deklarację INTRASTAT? Skontaktuj się ze specjalistami w dziedzinie procedur tranzytowych i celnych.

Możesz zlecić nam sporządzenie dokumentacji w Twoim imieniu lub skorzystać z profesjonalnego doradztwa.

 

Progi statystyczne

Progi statystyczne wyrażają wartości obrotów handlowych towarami między państwami wspólnotowymi, których przekroczenie rodzi obowiązek dokonywania zgłoszeń INTRASTAT. Progi statystyczne dzielą się na:

  • próg podstawowy, którego przekroczenie powoduje powstanie obowiązku informacyjnego, począwszy od okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przekroczenie,
  • próg szczegółowy, który jest wyższy w stosunku do progu podstawowego, a jego przekroczenie skutkuje powstaniem szczegółowego obowiązku informacyjnego.

Progi statystyczne ogłasza – osobno dla przywozu i wywozu – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na dany rok sprawozdawczy, dlatego obowiązek informacyjny powstaje odrębnie dla każdego kierunku obrotu.

 

Sposób dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

Sposób dokonywania zgłoszeń INTRASTAT do systemu statystyki handlu towarami, który odbywa się między krajami wspólnotowymi, regulują przepisy unijne i krajowe. W Polsce organem właściwym, do którego składa się deklaracje INTRASTAT oraz ich korekty, jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Zgłoszenia INTRASTAT składa się w postaci elektronicznej, a w uzasadnionych przypadkach również w formie pisemnej. Reprezentujemy klientów przed organami celnymi oraz komunikujemy się z SISC (Systemem Informacyjnym Skarbowo – Celnym) w imieniu naszych mocodawców.