Deklaracja INTRASTAT

Podmioty gospodarcze, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz dokonują wymiany towarów wewnątrzwspólnotowych, a jednocześnie przekroczyły wyznaczone przez Prezesa GUS progi statystyczne, zobowiązane są wykazywać informacje o transakcjach wewnątrzwspólnotowych na deklaracjach: INTRASTAT – WYWÓZ oraz INTRASTAT – PRZYWÓZ. Obowiązek informacyjny w systemie INTRASTAT powstaje zarówno w momencie, w którym w danym roku sprawozdawczym przedsiębiorca przekroczy podstawowy próg statystyczny z tytułu wywozu lub przywozu wewnątrzwspólnotowego towarów, ale także wtedy, gdy dojdzie do przekroczenia progu podstawowego ustalonego na rok aktualny z tytułu wywozu lub przywozu towarów, który miał miejsce w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy. 

 

monety

 

Progi statystyczne

Progi statystyczne wyrażają wartości obrotów handlowych towarami między państwami wspólnotowymi, których przekroczenie rodzi obowiązek dokonywania zgłoszeń INTRASTAT. Progi statystyczne dzielą się na:

 

  • próg podstawowy, którego przekroczenie powoduje powstanie obowiązku informacyjnego, począwszy od okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przekroczenie,
  • próg szczegółowy, który jest wyższy w stosunku do progu podstawowego, a jego przekroczenie skutkuje powstaniem szczegółowego obowiązku informacyjnego.

 

Progi statystyczne ogłasza – osobno dla przywozu i wywozu – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na dany rok sprawozdawczy, dlatego obowiązek informacyjny powstaje odrębnie dla każdego kierunku obrotu.

 

Sposób dokonywania zgłoszeń INTRASTAT

Sposób dokonywania zgłoszeń INTRASTAT do systemu statystyki handlu towarami, który odbywa się między krajami wspólnotowymi, regulują przepisy unijne i krajowe. W Polsce organem właściwym, do którego składa się deklaracje INTRASTAT oraz ich korekty, jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Zgłoszenia INTRASTAT składa się w postaci elektronicznej, a w uzasadnionych przypadkach również w formie pisemnej. Reprezentujemy klientów przed organami celnymi oraz komunikujemy się z SISC (Systemem Informacyjnym Skarbowo – Celnym) w imieniu naszych mocodawców.