Deklaracja AKC-U/S

 

Deklaracja AKC-U/S jest uproszczoną deklaracją dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych. Po sprowadzeniu samochodu osobowego z zagranicy należy, w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, złożyć deklarację akcyzową. Można ją dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego, przesłać listownie na adres urzędu lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Zapłata podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, powinna nastąpić w terminie 30 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zaświadczenie o zapłacie akcyzy jest niezbędnym dokumentem, który umożliwia dokonanie rejestracji samochodu. Ustawa o podatku akcyzowym przewiduje również szereg zwolnień od akcyzy, w przypadku nabycia samochodu osobowego. Nasi doradcy udzielają w tym zakresie wyczerpujących informacji i porad podatkowo-celnych. 

 

kalkulator na dokumentach

 

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia deklaracji AKC-U/S?

Jeśli deklaracja AKC-U/S składana jest drogą elektroniczną, nie są wymagane dodatkowe załączniki. W razie pojawienia się wątpliwości, urząd skarbowy wzywa podatnika do uzupełnienia deklaracji o dodatkowe informacje. Dokumenty, które potrzebne są do zgłoszenia akcyzowego, dokonywanego w formie papierowej to:

  • dokument stwierdzający prawo własności samochodu osobowego,
  • dowód rejestracyjny nabytego samochodu,
  • dokument odprawy celnej, a także dokumenty potwierdzające m.in.: koszty transportu, ubezpieczenia, prowizji, które nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, a zostały poniesione do miejsca objęcia towaru procedurą celną,
  • pełnomocnictwo do załatwiania spraw urzędowych, związanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeśli ustanowiono pełnomocnika.

Pomagamy w prawidłowym wypełnieniu deklaracji AKC-U/S oraz dokonujemy, wymaganych prawem zgłoszeń, związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodu osobowego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.