Przesiedlenia mienia osób fizycznych

Polacy oraz obcokrajowcy, którzy przenoszą swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego do Polski, podlegają procedurze przesiedlenia mienia osób fizycznych. Na podstawie wspólnotowego systemu zwolnień celnych, ich mienie - pod pewnymi warunkami – może zostać wyłączone z obciążenia należnościami celnymi przywozowymi. Zwolnieniu z należności celnych nie podlega mienie, które przywożone jest do Polski w celach handlowych. Przepisy wspólnotowe wskazują towary, które nie podlegają zwolnieniu celnemu. 

 

 

mężczyźni przenoszą sofę

 

Jakie mienie objęte jest zwolnieniem celnym?

Zwolnienie celne dotyczy tzw. mienia osobistego, czyli składników majątku osoby fizycznej, przeznaczonych do zaspokojenia własnych potrzeb domowych oraz wykorzystywanych wyłącznie na własny użytek. Dodatkowo przeznaczenie takich przedmiotów nie może ulec zmianie w nowym miejscu zamieszkania. Kolejnym warunkiem do uzyskania zwolnienia z obciążeń celnych, jest posiadanie lub używanie składników mienia przez okres co najmniej 6 miesięcy, przed zmianą miejsca zamieszkania. Zwolnienie celne, w związku z przesiedleniem, dotyczy osób, których centrum życiowe znajdowało się na terytorium państwa trzeciego, przez okres co najmniej 12 miesięcy, przed przesiedleniem się do Polski.

 

Warunki formalne uzyskania zwolnienia celnego

Warunkiem uzyskania zwolnienia celnego jest zgłoszenie mienia przesiedleńczego, wraz z wykazem ilościowym i wartościowym mienia oraz wnioskiem o zwolnienie z należności celnych, właściwemu organowi celnemu w Polsce. Na tej podstawie składniki majątku osobistego mogą zostać objęte procedurą dopuszczenia ich do obrotu. Należy również pamiętać, że mienie osobiste, przewozi się z państwa trzeciego w oparciu o procedury tranzytowe. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem, świetnie orientujemy się, jakie dokumenty wypełnić, by przeprowadzić przesiedlenie mienia osób fizycznych zarówno na terenie UE, jak i poza jej granicami.